Vooruitblik 2023

Hoe richten we de zorg op een toekomstbestendige wijze in?

Aandachtspunten

Als coöperatie van huisartsen streven we ernaar dat onze huisartsen met plezier hun werk kunnen (blijven) doen en dat hun patiënten de best mogelijke kwaliteit van zorg ontvangen. Dit doen wij door de huisartsen te faciliteren en te ontzorgen en de kwaliteit van zorg voor de patiëntenpopulatie te bevorderen, met waardegedreven zorg als uitgangspunt.

Eind 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) gesloten. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt om te zorgen dat we de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg kunnen behouden. Het IZA heeft een grote impact op de wijze waarop we de zorg met elkaar nu en in de toekomst organiseren. De uitgangspunten van het IZA, gericht op het toekomstbestendig maken van de zorg in Nederland, komen in belangrijke mate overeen met de meerjarenstrategie van DrechtDokters. Met name de focus op passende, waardegedreven zorg en het verbeteren van de samenwerking met en tussen zorgpartners en regionaal sluit naadloos aan op de koers van de organisatie.

Aandachtspunten vanuit het Integraal ZorgAkkoord (IZA)

 • Op het gebied van passende zorg wil DrechtDokters ‘samen beslissen’, persoonsgerichte zorg en werken met het concept van positieve gezondheid bevorderen.
 • In het kader van regionale samenwerking beoogt DrechtDokters samen met zorgpartners een gezamenlijk plan te maken om te bepalen wat nodig is in de regio.
 • DrechtDokters streeft ernaar de domeinoverstijgende samenwerking met de GGD, GGZ en het sociaal domein uit te breiden en te versterken.
 • DrechtDokters gaat praktijken faciliteren om met het landelijke initiatief Meer Tijd voor de Patiënt aan de slag te kunnen, met als doel meer persoonsgerichte zorg, juiste zorg op de juiste plaats en meer werkplezier van de praktijkmedewerkers te creëren
 • Op het gebied van preventie en gezond leven is DrechtDokters participant in de Leefstijlcoalitie Zuid-Holland Zuid dat meerdere projecten gaat uitvoeren, waaronder de oprichting van een leefstijlloket.
 • Tenslotte exploreert DrechtDokters digitale, arbeid sparende zorg met het oog op de krappe arbeidsmarkt en het ontzorgen van huisartspraktijkmedewerkers.

Algemene aandachtspunten

 • Het verder ‘laden’ (meer inhoud geven aan’) het thema ‘Waardegedreven zorg’
 • De oprichting van een cliëntenraad die de belangen behartigt van de inwoners in het DrechtDokters gebied met betrekking tot de acute zorg (huisartsenpost) en chronische zorg.
 • DrechtDokters maakt samenwerkingsafspraken over de domeinen heen, stimuleert zorgprofessionals door het uitvoeren van gezamenlijke projecten zoals het delen van informatie en best practices, het opzetten van een gezamenlijke kennisbank, het ontwikkelen van samenwerkingsafspraken en het vormen van multidisciplinaire teams om de chronische zorg, GGZ en ouderenzorg te beheren.
 • Doorontwikkelen van het programma praktijkmanagement met optimalisatie van de bedrijfsvoering van de huisartspraktijken als doel. Hieronder valt het oprichten van een praktijkmanagersnetwerk voor deskundigheidsbevordering en intervisie en het opzetten van een kennisdatabase.
 • het uitvoeringsprogramma van het Vestigingsklimaat zal verder zijn beslag krijgen. Binnen het uitvoeringsprogramma zet DrechtDokters in op een vijftal domeinen:
  1. Opleiden en binden,
  2. werven van jonge huisartsen,
  3. matchen en begeleiden,
  4. modernisering van praktijken en
  5. huisvesting. 

Aandachtspunten huisartsenpost

In 2023 zijn de inspanningen op de huisartsenpost gericht op:

 • Positioneren van de huisartsenpost als aantrekkelijke werkgever;
 • Verminderen werkdruk op de huisartsenpost;
 • Optimaliseren organisatie ANW (‘HAP 2.0’);
 • Investeren in persoonlijke ontwikkeling en professionaliseren van medewerkers;
 • Opzetten van een cyclisch en gestructureerd verbeterproces conform de PDCA cyclus.