Spoed

Als zorg niet kan wachten tot het volgende spreekuur

DrechtDokters levert met de aangesloten huisartsen en de triagisten en baliemedewerkers via de huisartsenpost in Dordrecht avond-, nacht- en weekendzorg (ANW-)zorg.

Een patiënt die buiten kantooruren met spoed huisartsenzorg nodig heeft, kan telefonisch contact opnemen met de huisartsenpost. De patiënt krijgt dan een medewerker (triagist) aan de lijn. Die beoordeelt de aard en de urgentie van de klachten. Vervolgens wordt bepaald (eventueel in overleg met de regie-arts) wat nodig is voor het vervolgtraject. Dat kan een afspraak op de huisartsenpost zijn, een visite, de inzet van een ambulance of bijvoorbeeld het inschakelen van de GGZ crisisdienst. Vaak kan echter worden volstaan met een zelfzorgadvies of het advies om een afspraak te maken met de eigen huisarts.

Structuurwijziging op de huisartsenpost

In 2022 heeft er op de huisartsenpost een structuurwijziging plaatsgevonden. De functie van locatiemanager is verzwaard en getransformeerd naar de functie van HAP manager die deel uitmaakt van het strategisch overleg van DrechtDokters. Er is een drietal teamleiders aangesteld om te zorgen voor meer zichtbaarheid op de werkvloer en een beter beheersbare ‘span of control’. In het najaar hebben alle medewerkers een ‘intensieve’ teambuildingsdag doorlopen onder professionele leiding van het Lean Verbeeten Instituut.

Het programma bestond uit een aantal fysiek pittige en mentaal uitdagende onderdelen met als doel het onderlinge vertrouwen in het team te vergroten en de teamcommunicatie te verbeteren. Tijdens deze dag heeft iedereen de grens van de eigen mentale veerkracht opgezocht en werd het plezier ervaren van samenwerken. Met elkaar heeft het team een manifest opgesteld met als belangrijkste uitgangspunten: teamsamenwerking, trots, professionaliteit, persoonlijke aandacht en gelijkwaardigheid. Afsluitend zijn hierover concrete werkafspraken gemaakt over de gedragingen en manier van samenwerken binnen de huisartsenpost.

Geslaagde pilot Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) op de huisartsenpost

Vanaf eind juli heeft er een pilot op de huisartsenpost gedraaid waarbij regie artsen en regie-assistenten inzicht kregen n in het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ). Het LPZ geeft onder andere real-time inzicht in de openstellingsstatus van SEH’s in de regio. Hierdoor kan er gerichter naar een SEH worden gebeld.

Enkele maanden zijn er op de huisartsenpostervaringen verzameld en is er geëvalueerd of inzage inderdaad een waardevolle bijdrage levert in het werkproces. Dit bleek het geval te zijn. Naarmate de pilot vorderde, logden steeds meer regieartsen in. Inzage in het LPZ biedt hen mogelijkheden om bij een spoedverwijzing direct kunnen zien of we bij ‘onze’ SEH terecht kunnen, of bij een andere SEH, en dat regieartsen hierover niet in discussie hoeven te gaan. Daarnaast kan op de HAP gemonitord worden of de met de SEH gemaakte afspraken gevolgd worden. Al met al heeft dit project zeker bijgedragen aan de onderlinge communicatie en de samenwerking met de SEH. Ook na het afronden van de pilot blijft de inzage in het LPZ op de HAP gecontinueerd. Hiervoor zijn regionaal werkafspraken opgesteld. Tussen ‘onze’ SEH en ‘onze huisartsenpost’ zijn aanvullende werkafspraken gemaakt, deze liggen ter inzage op de huisartsenpost.

Patiëntenenquêtes op de huisartsenpost: hun mening telt!

Om voortdurend te blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, kunnen patiënten van onze huisartsenpost vanaf begin december steeds via een enquête hun mening geven over hoe zij het contact met de huisartsenpost hebben ervaren. Dit wordt gecoördineerd vanuit de NPA, de organisatie die de certificering van de huisartsenpost toekent.

Er zijn twee vragenlijsten: één voor patiënten die alleen telefonisch contact hebben gehad en één voor patiënten die de HAP hebben bezocht of bij wie de huisarts een visite heeft afgelegd. De communicatie naar patiënten over de enquête verloopt op verschillende manieren; onder andere via posters in de wachtkamer van de HAP, een brief naar de patiënt achteraf en er staat een toelichting op de website. De antwoorden van patiënten geven informatie waar de huisartsenpost van kan leren. Zo maken wij met de ervaringen van patiënten onze zorg nog beter.

NPA-audit

In februari vond de jaarlijkse NPA-audit op de huisartsenpost plaats. Op twee opmerking na (het aantal VIM meldingen en de telefonische bereikbaarheid) was de auditor lovend over onze post:

“Huisartsenpost DrechtDokters is een open minded, dynamische organisatie met veel innovaties en al grote ambitie: “datagedreven”. Er staat een goed en betrokken team, zowel op kantoor als op de werkvloer, met aandacht voor de interne samenwerking. De sfeer is uitstekend. Sommige medewerkers hebben een grote ‘span of control’. Het primaire proces is goed op orde, praktijk goed op orde.’’

Meldingen

Calamiteitencommissie

De calamiteitencommissie heeft in 2022 vier casussen onderzocht. In geen van deze vier gebeurtenissen was er sprake van een calamiteit: de kwaliteit van de zorg is nooit ondermaats geweest.

Veilig Incident Melden (VIM) commissie

De VIM-commissie heeft in 2022 27 meldingen gekregen. Dit is een flinke toename (met 10) ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat komt doordat begin 2022 op een werkoverleg uitgebreid aandacht is geschonken aan het werk van de VIM-commissie. De meldingen zijn in behandeling genomen en geanalyseerd.

Ook kwamen er in 2022 keten-VIM-meldingen binnen. Deze zijn in behandeling genomen door de locatiemanager en hebben geleid tot een aantal verbeteracties gekomen zowel aan de kant van de ketenpartners als aan de kant van de huisartsenpost.

Klachten

In 2022 zijn er 70 klachten ingediend; de meeste daarvan zijn inmiddels afgehandeld. Het betreft vooral klachten over medisch handelen en bejegening.