Samenwerking

Verbeteren van de samenwerking met en tussen zorgpartners

Om de zorg op een verantwoorde en toekomstbestendige wijze in te richten vraagt om verbinding, dialoog, samenwerking en innovatie. Op deze wijze kunnen we met elkaar de huisartsenzorg in de toekomst zowel behapbaar houden voor huisartsen, als toegankelijk en bereikbaar voor patiënten.

Samenwerking met het ASz

Meekijkconsulten: een succes

Vanaf 1 maart kunnen huisartsen een digitaal meekijkconsult aanvragen bij een specialist van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Hiermee kan een huisarts een specialist digitaal consulteren voor een niet-spoedeisende, medisch inhoudelijke vraag die anders tot een verwijzing zou leiden. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en bepaalt hoe hij met het advies van de specialist omgaat. Tevens communiceert hij het advies en een eventueel vervolgtraject met de patiënt. Het doel is om onnodige verwijzingen naar de tweede lijn te voorkomen en gerichtere verwijzingen naar de tweede lijn te bevorderen.

Over het algemeen zijn zowel de huisartsen als de specialisten erg enthousiast over deze manier van consultatie. Eind 2022 was het meekijkconsult mogelijk voor de volgende vakgroepen: cardiologie, neurologie, urologie, MDL-geneeskunde, kindergeneeskunde, reumatologie, nefrologie, hematologie, oncologie, endocrinologie en allergologie.

Diabetes Advies Team (DAT) gestart

Per 1 december zijn de kaderhuisartsen en de diabetesverpleegkundige van DrechtDokters en de internisten van het Albert Schweitzer ziekenhuis met het Diabetes Advies Team (DAT) gestart. Het team beantwoordt alle niet-spoedeisende vragen rondom diagnostiek, behandeling en verwijzing van patiënten met diabetes type 2. Het doel van het DAT is om de internist in de ketenzorg diabetes op te nemen, waardoor een samenwerking met korte lijnen ontstaat. Dit bevordert de ‘juiste zorg op de juiste plek’ en daarmee de kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid.

Samenwerking op het gebied van ouderenzorg

Intentieovereenkomst getekend: DrechtDokters en GGD ZHZ gaan samenwerken!

Het huidige zorglandschap vraagt in toenemende mate meer zelfredzaamheid van (toekomstige) senioren. Tegelijkertijd nemen de mogelijkheden om te participeren in de samenleving en de eigen levensloop te bepalen juist af. Het wordt lastiger om de juiste zorg te vinden. Immers, het aantal senioren en daarmee de zorgvraag stijgt, terwijl het aantal mensen dat in de zorg werkt daalt. Dat maakt het vinden van het vinden van de ‘juiste zorg’ moeizamer.

Zowel DrechtDokters als de GGD ZHZ houdt zich al langere tijd bezig met het vitaal ouder worden van volwassenen en senioren. Zij willen hen faciliteren om zo lang mogelijk te doen wat zij zelf belangrijk vinden in het leven. Op 11 oktober ondertekenden beide organisaties een – voor Nederland unieke! – gezamenlijke intentieovereenkomst en werd de samenwerking tussen hen formeel bekrachtigd. Als invulling van het uitvoeringsprogramma organiseren DrechtDokters en GGD bijeenkomsten voor senioren, waarin de thema’s wonen, welzijn en zorg centraal staan. De senioren zullen worden meegenomen in de vraag: ‘Hoe bereid je je voor op een volgende levensfase?’ Het programma zal een wisselende inhoud hebben, afhankelijk van de gemeente en de betrokken huisartsen.

Rivas en DrechtDokters starten samen pilot voor duurzame ouderenzorg

Medio 2022 zijn Rivas Zorggroep en DrechtDokters gestart met een pilot op het gebied van ouderenzorg. Beide partijen bundelen hun krachten om een intensievere samenwerking tussen de huisartsen van DrechtDokters en specialisten ouderengeneeskunde van Rivas te onderzoeken. Gedurende de periode van één jaar zal er bij drie huisartsenpraktijken een specialist ouderengeneeskunde voor één dagdeel per maand worden ingezet. Het doel van dit proefproject is om te onderzoeken of en op welke manier de verbinding tussen deze twee zorgprofessionals het beste werkt. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door zorgverzekeraar VGZ namens alle zorgverzekeraars.

Toevoegen vaste wijkverpleegkundige aan praktijken blijkt succesvol

Begin 2022 heeft DrechtDokters met RivasAafjeHet Spectrum en Internos afspraken gemaakt over het toevoegen van een vaste wijkverpleegkundige aan praktijken die deelnemen aan het programma Zorg voor ouderen, waarbij de wijkverpleegkundige fungeert als schakel naar het sociaal domein en sparringpartner voor de praktijk.

Eind 2022 is deze werkwijze geëvalueerd; hieruit blijkt dat er veel voordelen zijn aan deze werkwijze. Zo geven de huisartsen aan dat de inzet leidt tot tijdsbesparing van zowel henzelf als van de POH en de wijkverpleegkundige en dat door gebruik te maken van elkaars expertise de zorg efficiënt kan worden ingezet. En dat komt weer ten goede aan de zorg voor de kwetsbare ouderen. Ook blijkt het voor huisartsen prettig een sparringpartner te hebben in het woud van alle regelgeving; met name de kennis van de wijkverpleegkundige op het gebied van de WLZ is van grote toegevoegde waarde.

Ook de wijkverpleegkundigen zelf zijn enthousiast: hun overstijgende taak geeft hun meer inzicht in het werk van de huisarts en door hun taak in de praktijk kunnen zij snel schakelen. Dit is ook buiten de ouderenzorg een toegevoegde waarde die de cliënt ten goede komt en eraan bijdraagt dat zorg snel kan worden op- of afgeschaald. Verder geven zij aan dat het hun werkplezier verhoogt door bijvoorbeeld eerder bij situaties betrokken te worden en niet het gevoel te hebben ‘te laat te zijn ingestapt’, of door hun kennis te kunnen delen over de wijkverpleging, bijvoorbeeld over de mogelijkheden die er zijn qua inzet van thuiszorg.

Zorgverzekeraar VGZ heeft aangegeven in ieder geval tot 1 juli 2023 op dezelfde wijze door te gaan en tot die datum met een afvaardiging van de VVT-organisaties en DrechtDokters te evalueren hoe we tot een mogelijke vaste financiering kunnen komen.

Klankbordgroep ouderen

Omdat DrechtDokters de stem van de oudere zélf heel belangrijk vindt, is medio 2022 een ‘Klankbordgroep ouderen’, opgericht. Een aantal kritische 70-plussers neemt hieraan deel en denkt samen met onder andere de kaderhuisarts ouderenzorg en de coördinerend verpleegkundige ouderenzorg mee over onderwerpen die de ouderenzorg raken, zoals eenzaamheid onder ouderen, valpreventie, digitale achterstand onder ouderen en het functioneren van het WMO-loket in de diverse gemeenten in de regio.

Pilot ‘samenwerking geriatriefysiotherapeut-huisarts voor kwetsbare ouderen met valproblematiek’ gestart

Vanaf 1 oktober is DrechtDokters samen met Fysio Dordt een pilot gestart tussen geriatriefysiotherapeuten en huisartsen om zo de kwetsbare ouderen met valproblematiek, in vier huisartspraktijken, in kaart te brengen en te onderzoeken wat de waarde van het toevoegen van deze schakel aan de ketenzorg rondom kwetsbare ouderen kan zijn.

Gedurende een half jaar worden kwetsbare ouderen die bijvoorbeeld al eens zijn gevallen, of bang zijn om te vallen, of moeite hebben om in balans te blijven, door de huisarts of de POH doorgestuurd naar één van de deelnemende fysiotherapiepraktijken. Daar wordt bekeken of ze zorg nodig hebben, zoals een algemene valpreventietraining of een behandeling op maat door een geriatriefysiotherapeut.

Uit een eerste evaluatie blijkt dat er gemiddeld 6 patiënten per praktijk worden geïncludeerd. De behandeling van deze patiënten varieert van een eenmalige intake en advies tot een doorverwijzing naar een valpreventiegroep. Helaas is er onvoldoende capaciteit in deze valpreventiegroepen; om die reden is in een aantal gevallen gestart met individuele begeleiding.

De locatie en de capaciteit van de huidige valpreventiegroepen zal worden geïnventariseerd, tevens zal worden onderzocht wat de gewenste capaciteit is, waar deze gelokaliseerd moet worden, of er een tussenprogramma mogelijk is en of dit kan worden opgestart. Verder gaan we in gesprek over de samenhang van diverse valpreventieprogramma’s in de regio met de betreffende organisatoren. Het project loopt nog tot 1 april 2023; daarna hopen we inzicht te hebben in onder andere aantallen man/vrouw, leeftijd, zorgzwaarte en ingezette begeleiding.

Samenwerking met thuiszorg

Intentieverklaring ondertekend: stap richting één punt voor thuiszorg voor verwijzers Drechtsteden

Thuiszorgorganisaties in de regio Drechtsteden tekenden in september een verklaring waarin zij de intentie uitspreken om de beschikbare thuiszorgcapaciteit vanuit één punt toegankelijk te maken voor verwijzers. Het gaat om diverse vormen van thuiszorg en geldt voor verschillende (postcode)gebieden binnen Drechtsteden van thuiszorgorganisaties Aafje, ABR Zorgt, de Blije Borgh, Depse Zorg, Directzorg, Internos, Lelie Zorggroep, Het Spectrum en Swinhove groep. DrechtDokters is aangesloten om mee te luisteren in dit proces. Vervolgstap is dat er een operationele werkwijze worden opgesteld, waarbij vanuit de verwijzers (huisartsen en ASz) zal worden bezien waaraan zij behoefte hebben. Op de langere termijn zal ook het Verwijspunt 078 bij dit traject worden betrokken

Terugblik intervisiebijeenkomst POH’s ouderenzorg en wijkverpleegkundigen thuiszorgorganisaties

In 2022 zijn er intervisiegroepen gestart voor de POH’s ouderenzorg en de wijkverpleegkundigen van de thuiszorgorganisaties van Rivas, Internos, Aafje en het Spectrum. Vragen die daarbij centraal stonden: ‘Hoe weten we elkaar makkelijk te vinden en hoe kunnen we gebruik maken van elkaars expertise?’ ‘Wat is ervoor nodig om de tekorten die er steeds meer zijn in de zorg het hoofd te bieden en hoe gaan we om met de steeds groter wordende groep ouderen?’ In 2022 vonden er twee intervisiebijeenkomsten plaats; de eerste keer waren er 12 deelnemers, de tweede keer 20. Het is de bedoeling om toekomstige bijeenkomsten te centraliseren, zodat er ook lokaal een netwerk kan ontstaan. Voor 2023 is de intentie om de samenwerking uit te breiden met andere disciplines, bijvoorbeeld met het ASz en met stichting MEE.


Samenwerking met andere ketenpartners

Ondertekening convenant Leefstijlcoalitie Zuid-Holland Zuid

DrechtDokters was één van de partijen die in augustus het convenant van de Leefstijlcoalitie Zuid-Holland Zuid ondertekende. Andere partijen in deze coalitie zijn onder andere het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Huisarts en Zorg (HenZ), Beatrixziekenhuis, Your Health Spot en de Academie voor leefstijl en gezondheid.

De coalitie wil het bewustzijn vergroten dat leefstijl moet worden geïntegreerd in zorg en welzijn, dat patiënten de regie voeren over een vitaal leven en dat een betaalbaar zorgstelsel gericht moet zijn op gezondheid en gedrag met een integrale patiëntbenadering, domeinoverstijgende samenwerking en persoonsgerichte zorg. DrechtDokters staat achter deze uitgangspunten en heeft zich aangesloten om de ontwikkelingen binnen de coalitie te kunnen volgen.

Samenwerking met MEE Mantelzorg

Om huisartsen te informeren over de mogelijkheden die er zijn op het terrein van mantelzorg en respijtzorg voor zowel de verwijzer als de patiënt en zijn/haar mantelzorger en de ondersteuning die MEE Mantelzorg kan bieden, heeft DrechtDokters in het najaar van 2022 de samenwerking met MEE Mantelzorg Dordrecht gezocht.

Van oktober tot en met december verscheen een serie artikelen op het intranet, waarin steeds een ander onderwerp werd belicht. Een greep uit deze onderwerpen: de MEE mantelzorgwaardering, de overbelaste mantelzorger, mantelzorg en respijtzorg en de jonge mantelzorger. In 2023 zal worden bezien of en op welke wijze de samenwerking kan worden gecontinueerd.