Aandacht

Aandacht voor de specifieke situatie van de patiënt

Om de zorg op een verantwoorde en toekomstbestendige wijze in te richten vraagt om verbinding, dialoog, samenwerking en innovatie. Op deze wijze kunnen we met elkaar de huisartsenzorg in de toekomst zowel behapbaar houden voor huisartsen, als toegankelijk en bereikbaar voor patiënten.

Chronische zorg

Praktijkoverzichten

In 2021 is gestart met het versturen van praktijkoverzichten naar de huisartsenpraktijken Het doel is inzicht te verschaffen in de prestaties binnen de ouderenzorg c.q. ketenzorg en om handvatten te geven om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Medio 2022 hebben we, door technische onduidelijkheden en feedback, tijdelijk een stap teruggedaan. Vanaf eind 2022 worden de overzichten weer per kwartaal gedeeld.

Team ondersteuning chronische zorg

We hechten veel waarde aan samenwerken, weten hoe je iets het snelst kunt doen en weten van elkaar waar je mee bezig bent.  Dit doen wij met behulp van het team chronische zorg: vijf praktijkondersteuners/praktijkverpleegkundigen die ieder voor een aantal praktijken contactpersoon zijn en hulp, waar nodig, bieden zodat in de praktijk o.a. optimaal gebruik gemaakt kan worden van het keteninformatiesysteem, wat veel tijd scheelt. Zij nemen ook deel aan de diverse expertteams en leggen zo de verbinding tussen diverse zorgverleners, paramedici, kantoor en praktijk. In de inhoudelijke ondersteuning spelen kaderartsen (consultatiemogelijkheid) en diabetes- en longverpleegkundige een belangrijke rol. Zo helpt DrechtDokters huisartsen daadwerkelijk hun werklast te verminderen.

Ouderenzorg

Team ondersteuning ouderenzorg

We hechten veel waarde aan samenwerken, weten hoe je iets het snelst kunt doen en weten van elkaar waar je mee bezig bent.  Dit doen wij met behulp van het team ondersteuning ouderenzorg. Dit team bestaat uit drie leden: een coördinerend praktijkverpleegkundige die praktijken bij het inrichten van de ouderenzorg ondersteunt en ‘buddy’ blijft en twee praktijkondersteuners ouderenzorg die nieuwe praktijken helpen praktisch op te starten in het eerste jaar. Zij brengen hen in contact met apotheker en specialist ouderengeneeskunde.  Daarnaast zijn zij ook wijk/geriatrie verpleegkundige bij Aafje en Rivas en zorgen zo ook weer voor de verbinding/uitwisseling met de VVT-organisaties.

Regioplan Ouderenzorg

In de komende jaren neemt de druk op de (huis)artsenzorg toe. Dit heeft deels te maken met de vergrijzing van de bevolking maar ook met de afname van de hoeveelheid zorgprofessionals. Zorg voor ouderen is daarom een belangrijk punt van aandacht binnen DrechtDokters. Door gestructureerde samenwerking in de regio zal de zorg voor de oudere ook in de toekomst gewaarborgd blijven terwijl de huisarts kan blijven functioneren. In december 2022 namen 55 van de 88 (65%) huisartsenprakijken deel aan het Regioplan programma Zorg voor Ouderen. In 2022 is in het kader van de verdere uitrol van dit programma de verbinding gezocht met diverse ketenpartners.

We hechten veel waarde aan samenwerken en elkaar versterken, intern en extern, weten hoe je iets snel en handig kunt doen en weten van elkaar waar je mee bezig bent. Belangrijke resultaten leest u in het hoofdstuk ‘Samenwerking’

Inzet POH-GGZ

Huisartsenpraktijken kunnen zich laten ondersteunen door een praktijkondersteuner (POH-)GGZ. De POH-GGZ biedt zorginhoudelijke ondersteuning van de huisartsenzorg aan alle patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard. Het is aan de POH-GGZ om in te schatten van welke problematiek sprake is, de ernst ervan en/of welke behandeling/begeleiding nodig is voordat er eventueel wordt doorverwezen naar de generalistische basis GGZ of specialistische GGZ. De POH-GGZ werkt altijd voor en onder de medische eindverantwoordelijkheid van de huisarts.

DrechtDokters biedt huisartsenpraktijken de module POH-GGZ. Dit houdt in dat DrechtDokters ervoor zorgen dat de praktijk kan beschikken over een (of meer) POH GGZ, zonder dat de huisarts hiervoor het werkgeverschap met bijbehorende risico’s heeft. DrechtDokters neemt praktijken de werving en selectie en het werkgeverschap uit handen en werkt hiervoor samen met drie partijen:  Yulius-Indigo, Mentaal Beter en de Fortagroep. Zij leveren kundige professionals die DrechtDokters vervolgens plaatst binnen de huisartsenpraktijken.

Consultatie, eHealth en Triage (C.E.T.) Tool

Binnen DrechtDokters is de Consultatie, eHealth en Triage (C.E.T.) Tool van Ksyos een integraal onderdeel van de POH GGZ module naast en ter ondersteuning van de personele inzet.
In 2022 heeft men hier veelvuldig gebruik van gemaakt:

  • Indicatie (triage): 1.295
  • Begeleiding (eHealth): 5.785
  • Consultatie: 24

Regionaal is met de GGZ instellingen ‘de GGZ transfertafel’ opgezet waarbij DrechtDokters als afvaardiging van de huisartsen bij aangesloten is. Gezamenlijk brengen we de wachtlijst problematiek in kaart en daarnaast hebben we gekeken of en hoe we ‘de consultatie functionaliteit’ van en voor de 1e lijn efficiënter met elkaar in kunnen richten.

Top-5 van ingezette eHealth programma’s:

  1. Overspannen & burn-out
  2. Piekeren
  3. Ontspannen
  4. Mindfulness
  5. G-schema compleet (is een oefening uit de cognitieve gedragstherapie en geeft je inzicht in het verband tussen wat je denkt, voelt en doet.)

POH Jeugd

Naast de Gemeente Papendrecht (2018) zijn we per 1 april 2022 in samenwerking met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gestart met een aanbod van de POH jeugd voor de huisartsen in deze plaats. Concreet betekent dit dat er op twee locaties in dit specifieke aanbod wordt voorzien. DrechtDokters organiseert de POH jeugd functionaliteit voor 16 uur per week in locatie De Zeester voor kinderen en jeugdigen van alle huisartsen in Hendrik-Ido-Ambacht die bij DrechtDokters zijn aangesloten. Daarnaast is er op de locatie van de Volgerlanden voor deze huisartsen een POH jeugd beschikbaar. (De uitkomsten van de Volgerlanden zijn niet in deze rapportage meegenomen).