Ontzorgen

Huisartsenzorg steeds beter georganiseerd

In Nederland voelen we meer dan ooit de noodzaak om ons te bezinnen op de vraag hoe de zorg op een verantwoorde en toekomstbestendige wijze kan worden ingericht. Het is de missie van DrechtDokters om de huisartsen in hun belangrijke en unieke rol als centrale zorgverlener in dit roerige zorglandschap te ondersteunen en te faciliteren, zodat het voor hen mogelijk is om patiëntgerichte zorg te kunnen blijven leveren op een kwalitatief hoog niveau. Daarnaast vraagt het van ons om kritisch te blijven kijken naar waar de zorg thuishoort en welk budget daarbij past. Op deze wijze kunnen we met elkaar de huisartsenzorg in de toekomst zowel behapbaar houden voor huisartsen, als toegankelijk en bereikbaar voor patiënten.

Doorontwikkeling praktijkmanagement

De druk op de zorg groeit en ook huisartsenpraktijken hebben te maken met steeds toenemende regeldruk. Dit komt bijvoorbeeld door veranderende wet- en regelgeving, grotere samenwerkingsverbanden, meer personeel en een toenemende zorgvraag. Een belangrijk doel van DrechtDokters is om de praktijkvoering te optimaliseren en het praktijkrendement te verhogen, zodat de werklast vermindert en er meer tijd kan worden besteed aan patiënten. Daarom biedt DrechtDokters onze huisartsen praktijkmanagement aan, waarbij een praktijkmanager die in dienst is bij DrechtDokters een aantal uur per week de huisartsenpraktijk ondersteunt bij de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om de volgende aandachtsgebieden: kwaliteit, personeel, organisatie en beleid, financieel, middelen (facilitair/automatisering) en samenwerking op wijk- en regio niveau.

In 2022 heeft het project ‘Doorontwikkeling praktijkmanagement’ plaatsgevonden: een intensief evaluatietraject samen met de leden. Het rapport dat hieruit is voortgekomen, bevat meerdere aanbevelingen voor de herijking van het programma ‘Inzet praktijkmanagement’. Op basis van deze aanbevelingen is een nieuw programma opgesteld, dat drie componenten omvat:

  1. De huisarts gaat zelfstandig ‘praktijkmanagement op maat’ contracteren;
  2. Er wordt een regionaal praktijkmanagersnetwerk opgezet, inclusief een ‘FAQ’-database;
  3. Praktijkmanagement wordt vanuit DrechtDokters modulair aangeboden, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, financiën en HR. De uitvoering van het programma zal in 2023 zijn beslag krijgen.

Vestigingsklimaat

De huisartsenzorg maakt een aanzienlijke verandering door. Steeds meer zorg wordt vanuit de ziekenhuizen overgedragen aan de huisartsenpraktijk. Daarnaast is er sprake van sterke vergrijzing en is de zorg steeds complexer geworden. Mede door deze ontwikkelingen zijn praktijken gegroeid qua personeel en wordt gekscherend al wel eens gesproken van kleine ziekenhuizen. Voor de komende jaren wordt voorzien dat de stijgende en veranderende zorgvraag doorzet. Daarnaast wordt het tekort aan zorgprofessionals steeds groter met de bijbehorende krapte op de arbeidsmarkt als gevolg. Verder stijgen de zorgkosten gestaag door en zijn de financiële groeimogelijkheden beperkt.

Deze ontwikkelingen zijn ook in de regio Drechtsteden en West-Alblasserwaard merkbaar. In dat kader is vanuit DrechtDokters in 2022 een plan van aanpak vestigingsklimaat opgesteld. In een eerste fase, een inventarisatiefase, zijn huisartsen in de regio bevraagd, zowel praktijkhoudende huisartsen als waarnemers. Ruim honderd huisartsen hebben schriftelijk via een vragenlijst input geleverd. Daarnaast zijn verdiepende gesprekken gevoerd met een selectie aan huisartsen. Met behulp van deze input is een uitvoeringsprogramma opgesteld en is de tweede fase gestart: de uitvoeringsfase. Binnen het uitvoeringsprogramma zet DrechtDokters in op een vijftal domeinen:

  1. Opleiden en binden:
  2. werven van jonge huisartsen;
  3. matchen en begeleiden;
  4. modernisering van praktijken;
  5. huisvesting. 

Programma Online PatiëntenInzage Eerstelijnszorg Nederland (OPEN)

Het landelijke programma Online Patiëntinzage Eerstelijnszorg Nederland (OPEN) ondersteunt huisartsen bij het bieden van elektronische inzage aan patiënten in hun dossier. DrechtDokters is in dit kader penvoerder van de regionale coalitie die is gevormd met zorggroep Huisarts en Zorg uit Gorinchem. Bij deze coalitie zijn in totaal 132 praktijken aangesloten met in totaal ongeveer 450.000 ION.

OPEN heeft een looptijd van 2018 tot 2022; dit laatste jaar stond met name in het teken van de introductie van de persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) in de huisartsenpraktijken. Om de patiënten van de praktijken hierover zo goed mogelijk te informeren heeft er uitgebreide communicatie plaatsgevonden, waarbij er verschillende vormen van communicatiemateriaal is verstrekt, zoals flyers en online materiaal. Denk bijvoorbeeld aan korte kennisclips (filmpjes op YouTube), een animatie voor op het wachtkamerscherm, voorbeeldteksten voor de communicatie op de website of naar patiënten. Tevens zijn de praktijken uitgebreid geïnformeerd over de verplichte stappen die zij dienen te zetten om aan de door het ministerie gestelde subsidievoorwaarden te voldoen.

Overname huisartsenpraktijk Spirea

Met ingang van 1 september heeft DrechtDokters het eigenaarschap van huisartsenpraktijk Spirea in Dordrecht overgedragen aan huisartsenechtpaar Soy en Tokyay. Als coöperatie van huisartsen streven we ernaar de bij ons aangesloten huisartsen te faciliteren en te ontzorgen. Daarnaast maken we ons sterk voor een regionale en integrale aanpak om de continuïteit in de huisartsenzorg te garanderen.

Dit is de basis van ons project ‘Vestigingsklimaat’ en het is tevens de basis waarop we in 2020 de keuze hebben gemaakt om als DrechtDokters het eigenaarschap van praktijk Spirea op ons te nemen, toen de toenmalige praktijkhouder Van der Sijde met pensioen ging en er geen opvolger beschikbaar was. De afgelopen periode hebben we ons steeds ingezet om een nieuwe praktijkhouder voor praktijk Spirea te vinden. We zijn blij dat met de komst van huisartsen Soy en Tokyay deze kwestie nu met goed gevolg is afgesloten.

Communicatie over eerstelijnszorg voor vluchtelingen uit Oekraïne naar de leden

De oorlog in Oekraïne bracht een grote stroom vluchtelingen naar Nederland op gang. Vanuit de gezamenlijke crisisorganisatie GHOR Zuid-Holland Zuid en de GGD Zuid-Holland Zuid is in het voorjaar van 2022 een projectteam rondom de coördinatie van zorg voor deze vluchtelingen Oekraïne opgezet. DrechtDokters fungeerde als intermediair om de communicatie van het projectteam naar de achterban inzake de eerstelijnszorg voor de vluchtelingen in goede banen te leiden.

.

.

.

.