Organisatie

Over DrechtDokters

Wie we zijn

DrechtDokters is een sterke, aanspreekbare, regionale eerstelijnsorganisatie, die streeft naar kwalitatief hoogstaande, toekomstbestendige zorg in de regio. DrechtDokters bestaat uit een coöperatieve vereniging van vrijgevestigde huisartsen, een zorggroep en een huisartsenpost. DrechtDokters is een regionale huisartsenorganisatie (RHO) die initiatieven neemt en innoveert. Die ontwikkelingen monitort, ze samen met zorgpartners in de regio omzet in concrete afspraken en acties, en zich daarbij als betrouwbare en relevante partner opstelt. Op die manier zorgt DrechtDokters ervoor dat doelen worden gerealiseerd en dat de bij DrechtDokters aangesloten huisartsen worden ‘ontzorgd’, zodat zij meer tijd hebben voor patiëntenzorg.

Coöperatie

De coöperatie is opgericht om de huisartsen te helpen bij het vervullen van hun centrale rol in het leveren van eerstelijnszorg in de directe omgeving van de patiënt.

Zorggroep

De zorggroep is opgericht om de programmatische zorg aan patiënten met chronische ziekten te organiseren. De kernactiviteiten van de zorggroep beslaan de organisatie en levering van kwalitatief hoogwaardige multidisciplinaire zorg (ketenzorg) voor mensen met een chronische aandoening (Diabetes, COPD, CVRM) en de organisatie en levering van kwalitatief hoogwaardige Ouderenzorg en laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ). Sinds enkele jaren is de aandacht verder verbreed naar Kind & Jeugd en de aansluiting met het sociale domein.

Huisartsenpost

De huisartsenpost organiseert de dienstwaarneming in avond-, nacht- en weekenduren (ANW-uren) voor de aangesloten huisartsen. De huisartsenpost en de aangesloten huisartsen zijn verantwoordelijk voor het leveren van de acute huisartsgeneeskundige spoedzorg in ANW-uren.

Aansturing

De coöperatie wordt geleid door een Raad van Bestuur (RvB) die eveneens directie voert over de werkmaatschappijen. Het Medisch Huisartsen Board (MHB) adviseert de RvB over medisch inhoudelijke vraagstukken en geeft richting aan besluitvorming rond regionale zorgthema’s. Zowel in de huisartsenpost als in de zorggroep zijn expertteams actief die zich bezighouden met de inrichting en uitvoering van zorginhoudelijke programma’s.

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak het integraal toezicht houden op de RvB van de coöperatie en op de algemene gang van zaken in de coöperatie. De RvT staat de RvB met raad ter zijde. De RvT richt zich bij vervulling van zijn taak op het belang van de coöperatie als private onderneming, daarbij rekening houdend met de publieke (en maatschappelijke) rol van de coöperatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de coöperatie betrokken belanghebbenden af.

Bestuurswissel

Na ruim 10 jaar nam Henk Stout eind september afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van DrechtDokters. Onder zijn daadkrachtige leiding zijn onder andere de verschillende zorggroepen bij elkaar gebracht en is de huisartsenpost opgenomen in de organisatie. Daarbij heeft hij steeds een sterk strategisch en tactisch inzicht getoond, waardoor DrechtDokters zich heeft ontwikkeld tot hét aanspreekpunt voor de huisartsenzorg in de regio. Per 1 oktober heeft Hilda van den Oosterkamp Henk Stout opgevolgd als bestuursvoorzitter van DrechtDokters. Zij is, na een zorgvuldige werving, op 28 juli 2022 door de algemene ledenvergadering benoemd.

Ons werkgebied

Het verzorgingsgebied van DrechtDokters wordt gevormd door de plaatsen: Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, en een deel van de Molenlanden: Bleskensgraaf, Kinderdijk, Molenaarsgraaf, Nieuw-Lekkerland, Oud-Alblas, Wijngaarden, Streefkerk, Groot-Ammers. Het betreft een uitgestrekte regio rond een stedelijke kern.

Onze regionale partners in de zorg

Naast de huisartsen zijn er samenwerkovereenkomsten gesloten met zorgaanbieders die participeren in de activiteiten van de Zorggroep:

 • 15 Podotherapeuten – voor voetzorg (inclusief het contracteren van pedicures);
 • 28 Diëtisten – voor dieetzorg;
 • Albert Schweitzerziekenhuis – internisten, oogartsen, longartsen, cardiologen en neurologen;
 • Laboratorium van het ASz (Result Lab) – voor fundusscopie;
 • Yulius – voor geestelijke gezondheidszorg en inzet POH GGZ;
 • Mentaal Beter – voor inzet POH GGZ;
 • Forta Groep – voor inzet POH GGZ;
 • Ksyos – consultatie, eHealth, triage in het kader van POH GGZ zorg.


Naast de aangesloten huisartsen zijn er samenwerkingsovereenkomsten gesloten met zorgaanbieders die participeren in de acute huisartsgeneeskundige spoedzorg tijdens ANW-uren:

 • 134 Waarnemers en hidha’s;
 • Broeder de Vries – voor het vervoer bij het rijden van visites.

De overige samenwerkingspartners zijn:

Missie, visie en strategie

Missie

DrechtDokters wil de eerstelijnszorg organiseren en contracteren die qua omvang en organisatie de individuele praktijk overstijgt. DrechtDokters is namens haar leden gesprekspartner van die partijen die van belang zijn om haar visie te kunnen realiseren. DrechtDokters wil voor de zorgverleners optimale inhoudelijke en materiële randvoorwaarden realiseren, zodat de leden de inwoners van de regio een aantrekkelijk zorgaanbod kunnen doen, waarmee zij en hun praktijkpersoneel een adequaat inkomen kunnen verdienen.

Visie

Een goed georganiseerde eerstelijnsgezondheidszorg is een groot goed. DrechtDokters en de aangesloten huisartsen willen staan voor een continu aanbod van kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige zorg in de regio in goede afstemming en goed gestructureerde samenwerking met de andere disciplines in eerste en tweede lijn ten behoeve van hun patiënten. Die zorg wordt zo veel mogelijk geleverd door de huisartsvoorziening in het eigen dorp of wijk. Die huisartsvoorziening maakt onderdeel uit van een (virtueel) geïntegreerd eerstelijns netwerk van partijen die streven naar het bevorderen van de gezondheid.

Strategie

Eind 2018 heeft de algemene ledenvergadering ingestemd met de strategie ZGWA richting 2022’. In vier jaar tijd willen de huisartsen in de regio Drechtsteden en de West-Alblasserwaard als coöperatief een organisatie zijn die daadwerkelijk bijdraagt en waarde toevoegt aan de oplossing van de regionale zorgvraagstukken door:

 • de gezamenlijke belangen af te stemmen;
 • de knelpunten inclusief de werklast op te lossen;
 • de aanspreekbaarheid van de huisartsenzorg in de regio te vergroten;
 • kansen te benutten voor betere ondersteuning, modernisering, innovatie en niet in de laatste plaats voor betere zorg voor de patiënt.

Zo maken we met elkaar de stap naar toekomstbestendige huisartsenzorg in de regio.
N.B. Vanwege de corona-omstandigheden in 2020 is deze meerjarenstrategie verlengd tot 2023.

Meer over de doelstelling en ambities van DrechtDokters leest u in onze strategie.